Проект № BG05SFOP001-3.003-0062 с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор за реформирана съдебна система”

Проект № BG05SFOP001-3.003-0062 с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие – ефективен партньор за реформирана съдебна система”

Административен договор за ПБФП № BG05SFOP001-3.003-0062- C01/ 18.02.2019 г., по Оперативна програма „Добро управление”

Основни цели:

 1. Основна ЦЕЛ 1: Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система.
 2. Основна ЦЕЛ 2: Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

Бенефициент - Фондация „Институт за право и правосъдие

Партньор  - Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” 

Стойност на договора: 80 073 лева

Начало на проекта – 18.02.2019 г. 

Край на проекта – 18.01.2020 г

 1. Кратко описание

Настоящото проектно предложение е с наименование "Фондация „Институт за право и правосъдие” - ефективен партньор за реформирана съдебна система". ФИПП е изцяло учредена само от адвокати, членове на Хасковска адвокатска колегия, които са неразривна и неразделна част от съдебната система. Самата Фондация като неправителствена организация е уникална по своята същност и единствена в България. Адвокатите са мост между клиентите на съдебната система и съдилищата в частност. Адвокатите носят и една принципна обществена отговорност, както и лична такава за по-добре работеща съдебна система.

Реформата в съдебната система, като независима власт, освен чрез промяна на законодателство и структури, които принадлежат на отделна власт ( законодателната и изпълнителна), може и следва да започне реформата вътре в своята среда. С изпълнението на настоящия проект целим да идентифицираме основните проблеми и пречки в комуникацията, обратната връзка и разбирането между различните групи страни в правораздаването. Проектът ще допринесе пряко за подобряване на средата за работа, като взаимовръзка между различните целеви групи обхванати в проекта, а именно: адвокати, съдии, съдебни служители, граждани и бизнес. Липса на чуваемост, разминаване в очакванията, нисък морал, непрофесионализъм и неподготвеност, както и други негативи са само част от възможните пречки за ефективно, справедливо и навременно правораздаване, без което няма да бъде постигната реформа. С настоящият проект и по-конкретно с избора на целевите групи и дейности се очаква да постигнем поглед върху различна гледна точка и роля в съдебния процес, което ще помогне да се идентифицират основни ‘порочни практики’, добри практики, слаби звена в правораздаването, липса на комуникация и обратна връзка между отделните фигури.

 1. Цел/и на проектното предложение

Основни цели:

 1. Основна ЦЕЛ 1: Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система.
 2. Основна ЦЕЛ 2: Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

Двете основни цели на проекта напълно съответстват на целите заложени в програмата.

Към Основна ЦЕЛ 1: Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система.

Специфична цел 1: Ефективна и реформирана съдебна система:

 1. да идентифицира различните негативи и пречки за ефективно, справедливо и навременно правораздаване, без което няма да бъде постигната реформа;
 2. да подобри комуникацията и взаимовръзката между отделните групи и звена като част от съдебната система- адвокати и съдии от една страна и граждани и бизнес от друга в обща свързаност помежду им.
 3. да насърчи добрите практики и да ги популяризира сред участниците в правораздаването в частност;
 4. Модернизирана съдебна система чрез промяна в нагласите и манталитета.

Посочените цели се изпълнят чрез правилно избраните целеви групи, като основни носители на тази промяна и само и единствено чрез укрепване на взаимовръзката и по-добро разбиране на работата на другия ще може да се задвижи процес за реформа и модернизация на съдебната система от долу нагоре. Избраните дейности, които ще обслужат тази цел, а именно: Изготвяне на Анализ, основан на задълбочени проучвания и в последствие Издаване на практически наръчник на ‘добрите практики’, както и изготвяне на набор от Етични стандарти за дейността на адвокатите, може да бъде полезен модел за устойчиво постигане на реформирана и модернизирана съдебна система.

Специфична цел 2: Възстановяване на доверието в адвокатурата

 1. Да приведе в практиката Етични стандарти за дейността на адвокатите, с което да върне доверието в адвокатурата и да постави адвокатската професия на мястото, което заслужава като обединител и гарант за правораздаване;

В изпълнение на тази цел ще се разработят Етични Стандарти за дейността на адвокатите, като проектна дейност. Тези етични стандарти ще бъдат предложени за приемане пред Висшия Адвокатски съвет и Висшия Съдебен съвет, с препоръчителен характер. Също така ще бъдат сведени до вниманието на всички адвокатски колегии в страната.

Към Основна ЦЕЛ 2: Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове

Определят се следните специфични цели:

Специфична цел 1: Популяризиране на алтернативните способи за решаване на спорове като арбитраж и медиация;

Специфична цел 2: Разработване на теоретични и практически модели за различни групи заинтересовани лица, като адвокати и бизнес, представени на два семинара, като част от дейностите по проекта.

 • Описание на Дейностите

ДЕЙНОСТ 1:

Осигуряване на информация и комуникация по проекта

Описание

Осигуряване на информация и комуникация по проекта – в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

ДЕЙНОСТ 2

Подготовка за провеждане на Проучване сред целевите групи

Описание

Дейността 'Подготовка за провеждане на проучване сред целевите групи" цели да заложи подробно разработване на обща методика и план на действие и подготви най-детайлно всички под-дейности за провеждането и в последствие обобщението на резултатите от проучването, вкл. подготовка на фокус-групи, интервюта, анкети към различните категории, проект на доклади и единна система за отчитане; да определи акцентите в проучването, методите и очакваните резултати.

ДЕЙНОСТ 3

Провеждане на проучването

Описание

Провеждане на проучването: Проучването ще бъде основа и база за провеждане на други дейности по проекта, а именно: изготвяне на обобщен анализ, издаване на Наръчник, изготвяне на набор от ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ за дейността на адвокатите. Изпълнението на всички тези свързани дейности обобщено ще формират един полезен модел за устойчиво постигане на реформирана и модернизирана съдебна система. Фокус - групи:

Този метод ще се приложи към адвокатите. В трите обхванати адвокатски колегии - Хасково, Кърджали и Пловдив - общо са 1571 вписани адвокати. Очаква се да бъдат обхванати във фокус-групите около 108 адвокати, разпределени, както следва: За адвокатска колегия - Хасково: 3 фокус-групи, разделени по специалности: Наказателни адвокати, адвокати по граждански и търговски дела и адвокати по административни дела. За адвокатска колегия - Кърджали: 2 фокус-групи, разделени по специалности: Наказателни адвокати и адвокати по граждански и търговски дела. За адвокатска колегия - Пловдив: 4 фокус-групи, разделени по специалности: наказателни адвокати, адвокати по граждански дела, адвокати по търговски дела и адвокати по административни дела.

1.1.2. Обобщение и доклади от работата на всяка група:

Тази под-дейност е работа на експертите провели фокус-групите, като това се определя на 9 доклада, средно-аритметично отработени часове по 36 часа на доклад за двама експерта, или общо за обработка, обобщение и доклади, отработени 652 часа.

 1. Провеждане на интервюта сред съдиите.

Този метод е избран с оглед на заетостта и отдалечеността на обхванатите в целевата група съдии, а именно районни съдии, очакван брой интервюирани - около 50 броя съдии; окръжни съдии - очакван брой - 20 съдии и административни - брой 5. Общо съдии - 75. Или 75 проведени интервюта. Интервюиращият експерт - юрист следва да изготви обобщение на интервюто и кратък доклад, като общо по всяко едно интервю се работи до 10 часа или 75 интервюта по 10 часа общо работа = отработени 750 часа.

 1. Анкетиране на съдебни служители: - обхванати са съдебните служители ( деловодители и съдебни секретари основно) от избраните съдебни райони и съдилища. Очаква се да се разпространят около 200 анкети, и приблизителен брой върнати и попълнени анкети - около 100 бр. 4.Анкетиране на граждани, клиенти на съдебната система. Основно ще се обхванат граждани, страни по дела: по наказателни, семейни-наследствени дела, вещно-правни дела и други от обхвата на гражданското право. Ще се използва метода на случаен подбор, както и насочване към клиенти на адвокати. Ще бъдат разработени специални анкети, които ще се разпространят сред определената група, като се даде разумен срок за попълване. Предвижда се да се разпространят около 500 анкети, като се очаква да бъдат върнати и обработени около 250 анкети.
 2. Анкетиране на представители на бизнеса. Основно това ще бъдат клиенти на съдебната система по търговски дела. Ще се използва метода на случаен подбор, както и насочване към клиенти на адвокати. Ще бъдат разработени специални анкети, които ще се разпространят сред определената група, като се даде разумен срок за попълване. Предвижда се да се разпространят около 500 анкети, като се очаква да бъдат върнати и обработени около 250 анкети.

ДЕЙНОСТ 4

Изготвяне на обобщен анализ 

Описание

Изготвяне на обобщен анализ за основните проблеми, работа и комуникация в съдебната система, като резултат от проведеното проучване. Тук следва да се анализира цялата информация от проведеното проучване, по методи, резултати и др. Анализът като минимум ще включва:

 1. Детайлно анализиране на резултатите от фокус-групите, и другите дейности по проучването;
 2. Обобщение на цялостното проучване по дейности и под-дейности; целеви групи.
 3. Изводи

4.Основни препоръки 5. SWAT - анализ - анализ на силните и слаби страни като извод от акцентите на проучването; възможности и заплахи.

ДЕЙНОСТ 5

Издаване на Наръчник за добрите практики

Описание

Целта на Наръчникa е да се популяризират добри практики, в резултат на проведено проучване на други системи и практики от Европа ( страни членки на ЕС) и сходни с нашата съдебна система страни. Дейността Обслужва ЦЕЛ 1: Ефективна и реформирана съдебна система. Наръчникът ще бъде разпространен като печатно издание в тираж - 200 броя.

ДЕЙНОСТ 6

Разработване и разпространение на Етични Стандарти за дейността на адвокатите

Описание

Адвокатската професия е израз на конституционно и законно гарантираното право на защита и правна помощ на всички граждани и организации. Освен в съда, адвокатите често съдействат на клиентите си при реализиране на сделки, търговски преобразувания, преговори и налагане на обезпечения и редица други. Адвокатът е лице, което не само познава закона, но и има нужния опит да консултира и съветва клиентите си в различни области на бизнеса, както и за всякакъв вид дела. Работата на адвоката включва главно практическото упражняване на дадените по закон на клиента права, включително правото на иск. Благодарение на юридическите си знания и опита си при решаване на специфични проблеми, адвокатите са способни да действат по най-добрия начин и да намерят най-прекия път на клиента до дадена цел, съобразно статута на клиента и спецификата на казуса. Правните услуги, предлагани от адвокатите са много и разнообразни, но имат един общ белег: те са свързани с търсене на правилни и законни решения, целящи постигането на определен правен резултат.

Когато граждани или бизнес клиенти имат нужда от правна помощ и консултация, първия досег със съдебната система е срещата с адвоката. Основна роля за реформирана и ефективна съдебна система имат именно адвокатите, които чрез своето поведение, професионализъм и отговорност могат да променят значително работата на цялата система. Промяната отдолу-нагоре е ключова.

Целта за разработване на Етични стандарти за дейността на адвокатите е провокирана от все по-често срещаните злоупотреби, неетичност и непочтеност при практикуване на професията сред някои колеги адвокати. Сред обществото вече има нагласа към неуважение и незачитане на адвоката, които за жалост за провокирани от определени порочни действия. Да възвърнем доверието в Адвокатурата и в адвокатската професия е основна Цел на тази дейност.

Чрез разработването на тези Етични стандарти ще насочим колегите адвокати към спазване на основните принципи и морал в професията адвокат.

След надлежното разписване на Етичните Стандарти - те ще бъдат представени на вниманието на Висш Адвокатски съвет и Висш съдебен съвет с цел одобрение с препоръчителен характер. Също така, ще бъдат разпространени и сведени до вниманието на всички 27 Адвокатски Колегии в страната.

ДЕЙНОСТ 7

Работни семинари на тема "Алтернативни способи за решаване на спорове"

Описание

Тази дейност се отнася към изпълнението на Основна ЦЕЛ 2: Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове и специфична цел: Популяризиране на алтернативните способи за решаване на правни спорове сред адвокатите и бизнеса. Нашето разбиране е, че основен катализатор за популяризиране на алтернативните способи за решаване на спорове,отново са адвокатите, като носители на знания и опит. Все по-често в бизнес практиката се определят и предвиждат извънсъдебни способи за решаване на евентуално възникнали спорове между страните - като медиация, арбитраж и др. За съжаление, все още броя на извънсъдебните споразумения в България спрямо други страни членки на ЕС е много малък. Една от причините е ниската информираност сред заинтересованите групи, както сред адвокати така и сред бизнеса, недоверието към непознати способи или просто слаба популярност, особено сред съдебните райони определени в проекта. Ето защо проектът си поставя тази цел и съответно предвижда да изпълни следната дейност:

Организиране и провеждане на два работни семинара, както следва:

 1. Един семинар само с представители на адвокатурата ( Хасковска, Пловдивска и Кърджалийска). Общо брой 50 адвоката.
 2. Един семинар с представители на бизнеса и други заинтересовани страни - арбитражи и медиатори.

Семинар на тема „Алтернативни способи за решаване на спорове“ 06.06.2019 - ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ“ Ви кани да приствате на семинар на тема: "Алтернативни способи за решаване на спорове" Семинарът се организира във връзка с Проект № BG05SFOP1-3.003-0062, който се финансира от Европейски съюз и Оперативна програма „Добро управление“ и се изпълнява от Фондация „Институт за право и правосъдие“ (ФИПП). Тематиката на семинара е… ...
Публична встъпителна среща 01.04.2019 - "Фондация „Институт за право и правосъдие” ще проведе публична встъпителна среща за откриване на работата по Проект № BG05SFOP001-3.003-0062, с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор за реформирана съдебна система”, финансиран по Оперативна Програма „Добро управление”. Срещата ще се проведе на 12-ти април 2019г. в зала „Хасково”, Община Хасково, пл.”Общински” № 1,… ...

Семинар на тема „Алтернативни способи за решаване на спорове“:

Програма на семинара

Етични стандарти за дейността на адвокатите в Република България :

„Фондация „Институт за право и правосъдие” представя Етични стандарти за дейността на адвокатите в Република България, които бяха разработени по Проект № BG05SFOP001-3.003-0062, с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор за реформирана съдебна система”, финансиран по Оперативна Програма „Добро управление”.

Свалете Етичните Стандарти от тук

АНАЛИЗ на проведено проучване сред адвокати, съдии и целеви групи :

Обобщен Анализ тук

Наръчник на добрите практики:

В рамките на проекта беше разработен и отпечатан Наръчник на добрите практики на адвокатури на осем държави – членки на ЕС: Австрия, Белгия, Дания, Естония, Италия, Полша, Португалия и Харватска.

Наръчникът можете да намерите в библиотеките на адвокатските колегии в страната.