Проект № BG05SFOP001-3.003-0062 с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор за реформирана съдебна система”

Административен договор за ПБФП № BG05SFOP001-3.003-0062- C01/ 18.02.2019 г., по Оперативна програма „Добро управление”

Основни цели:

1. Основна ЦЕЛ 1: Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система.

2. Основна ЦЕЛ 2: Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

Бенефициент – Фондация „Институт за право и правосъдие

Партньор – Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие”

Стойност на договора: 80 073 лева

Начало на проекта – 18.02.2019 г.

Край на проекта – 18.01.2020 г.

Линк към проекта

ПРОЕКТ

Фондация „Институт за право и правосъдие“ – ефективен партньор за реформирана съдебна система.

 1. Кратко описание

Настоящото проектно предложение е с наименование „Фондация „Институт за право и правосъдие” – ефективен партньор за реформирана съдебна система“. ФИПП е изцяло учредена само от адвокати, членове на Хасковска адвокатска колегия, които са неразривна и неразделна част от съдебната система. Самата Фондация като неправителствена организация е уникална по своята същност и единствена в България. Адвокатите са мост между клиентите на съдебната система и съдилищата в частност. Адвокатите носят и една принципна обществена отговорност, както и лична такава за по-добре работеща съдебна система.

Реформата в съдебната система, като независима власт, освен чрез промяна на законодателство и структури, които принадлежат на отделна власт ( законодателната и изпълнителна), може и следва да започне реформата вътре в своята среда. С изпълнението на настоящия проект целим да идентифицираме основните проблеми и пречки в комуникацията, обратната връзка и разбирането между различните групи страни в правораздаването. Проектът ще допринесе пряко за подобряване на средата за работа, като взаимовръзка между различните целеви групи обхванати в проекта, а именно: адвокати, съдии, съдебни служители, граждани и бизнес. Липса на чуваемост, разминаване в очакванията, нисък морал, непрофесионализъм и неподготвеност, както и други негативи са само част от възможните пречки за ефективно, справедливо и навременно правораздаване, без което няма да бъде постигната реформа. С настоящият проект и по-конкретно с избора на целевите групи и дейности се очаква да постигнем поглед върху различна гледна точка и роля в съдебния процес, което ще помогне да се идентифицират основни ‘порочни практики’, добри практики, слаби звена в правораздаването, липса на комуникация и обратна връзка между отделните фигури.

 1. Цел/и на проектното предложение

Основни цели:

1. Основна ЦЕЛ 1: Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система.

2. Основна ЦЕЛ 2: Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове.

Двете основни цели на проекта напълно съответстват на целите заложени в програмата.

Към Основна ЦЕЛ 1: Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система.

Специфична цел 1: Ефективна и реформирана съдебна система:

1. да идентифицира различните негативи и пречки за ефективно, справедливо и навременно правораздаване, без което няма да бъде постигната реформа;

2. да подобри комуникацията и взаимовръзката между отделните групи и звена като част от съдебната система- адвокати и съдии от една страна и граждани и бизнес от друга в обща свързаност помежду им.

3. да насърчи добрите практики и да ги популяризира сред участниците в правораздаването в частност;

4. Модернизирана съдебна система чрез промяна в нагласите и манталитета.

Посочените цели се изпълнят чрез правилно избраните целеви групи, като основни носители на тази промяна и само и единствено чрез укрепване на взаимовръзката и по-добро разбиране на работата на другия ще може да се задвижи процес за реформа и модернизация на съдебната система от долу нагоре. Избраните дейности, които ще обслужат тази цел, а именно: Изготвяне на Анализ, основан на задълбочени проучвания и в последствие Издаване на практически наръчник на ‘добрите практики’, както и изготвяне на набор от Етични стандарти за дейността на адвокатите, може да бъде полезен модел за устойчиво постигане на реформирана и модернизирана съдебна система.

Специфична цел 2: Възстановяване на доверието в адвокатурата

1. Да приведе в практиката Етични стандарти за дейността на адвокатите, с което да върне доверието в адвокатурата и да постави адвокатската професия на мястото, което заслужава като обединител и гарант за правораздаване;

В изпълнение на тази цел ще се разработят Етични Стандарти за дейността на адвокатите, като проектна дейност. Тези етични стандарти ще бъдат предложени за приемане пред Висшия Адвокатски съвет и Висшия Съдебен съвет, с препоръчителен характер. Също така ще бъдат сведени до вниманието на всички адвокатски колегии в страната.

Към Основна ЦЕЛ 2: Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове

Определят се следните специфични цели:

Специфична цел 1: Популяризиране на алтернативните способи за решаване на спорове като арбитраж и медиация;

Специфична цел 2: Разработване на теоретични и практически модели за различни групи заинтересовани лица, като адвокати и бизнес, представени на два семинара, като част от дейностите по проекта – Дейност 8.

 1. Целеви групи 

Целеви групи:

Целевите групи определени за целите на настоящия проект са: адвокати, съдии, съдебни служители, граждани и представители на бизнеса от съдебните райони на Хасково, Кърджали и Пловдив. Избрани са точно тези райони, защото кандидатът ФИПП упражнява своята дейност основно в гр. Хасково и района. Те са описани подробно по-долу.

Основни нужди и идентифицирани проблеми общо за целевите групи:

Всички определени групи са участници и активни страни в съдебната система. Всяка група по отделно изпълнява различна роля, без която правораздаването като основна функция на съдебната система не може да се осъществява.

Основната цел за избор и включване на точно тези целеви групи в проекта е тяхната взаимообвързаност и взаимовръзка една с друга. Когато тази връзка е основана на разбиране, спазване на основните принципи и закони, почтеност, доверие и морал в действията на всички, то едва тогава можем да говорим за реформирана и ефективно работеща съдебна система.

Така например, акцента в дейностите, в които ще бъдат включени адвокати: да определят различните пречки и проблеми, които срещат в работата си както с клиенти, така и в съдебната зала и съда като цяло. От друга страна, акцент при работата със съдиите ще бъде да се идентифицират основните проблеми от тяхна гледна точка в работата си с адвокатите и другите участници в процеса.

По Отношение на ЦЕЛ 1 на проекта: Ефективна и реформирана съдебна система, смятаме, че избраните целеви групи са основни носители на тази промяна и само и единствено чрез укрепване на взаимовръзката и по-добро разбиране на работата на другия ще може да се задвижи процес за реформа и модернизация от долу нагоре. Избраните дейности, които ще обслужат тази цел, а именно: Изготвяне на Анализ, основан на задълбочени проучвания и в последствие Издаване на практически наръчник на ‘добрите практики ’, както и изготвяне на набор от етични стандарти за дейността на адвокатите, може да бъде полезен модел за устойчиво постигане на реформирана и модернизирана съдебна система.

Чрез заложените на механизми и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на съдиите от една страна и адвокатите, от друга, както и от страна на гражданите и бизнеса от трета страна по въпросите за администрирането на съдебната власт и за взаимоотношенията им с органите на съдебната власт, ще се изпълни заложената цел и ще се постигнат предвидените резултати по дейности.

По отношение на ЦЕЛ 2 на проекта: Популяризиране на извънсъдебните способи за решаване на спорове, тук отново са включени основните целеви групи (без прякото участие на съдиите). Провеждането на информационни кампании за популяризиране на системата за правна помощ сред гражданите и бизнеса; и за алтернативните методи за решаване на правни спорове – медиация и арбитраж и др. ще обхванат отново адвокатите, които са основна връзка между гражданите и бизнеса и изпълняват основна роля при популяризиране на тези методи в работата си с клиентите.

Подробно описание на целевите групи:

 1. Адвокати

Адвокатската професия е израз на конституционно и законно гарантираното право на защита и правна помощ на всички граждани и организации. Освен в съда, адвокатите често съдействат на клиентите си при реализиране на сделки, търговски преобразувания, преговори и налагане на обезпечения и редица други. Адвокатът е лице, което не само познава закона, но и има нужния опит да консултира и съветва клиентите си в различни области на бизнеса, както и за всякакъв вид дела. Работата на адвоката включва главно практическото упражняване на дадените по закон на клиента права, включително правото на иск. Благодарение на юридическите си знания и опита си при решаване на специфични проблеми, адвокатите са способни да действат по най-добрия начин и да намерят най-прекия път на клиента до дадена цел, съобразно статута на клиента и спецификата на казуса. Правните услуги, предлагани от адвокатите са много и разнообразни, но имат един общ белег: те са свързани с търсене на правилни и законни решения, целящи постигането на определен правен резултат.

 1. Включени Адвокатски колегии:

Адвокатска колегия – Кърджали:

Адвокатска колегия – Кърджали обхваща районите на градовете Кърджали, Момчилград, Крумовград и Ардино. Към момента в колегията са вписани 65 адвоката.

Адвокатска колегия – Хасково обхваща районите на градовете Хасково, Димитровград, Свиленград и Харманли. Към момента в колегията са вписани 360 адвоката.

Адвокатска колегия – Пловдив обхваща районите на градовете Пловдив, Асеновград, Карлово и Първомай. Към момента в колегията са вписани 1146 адвоката.

Целева група адвокати – брой 1571 адвокати.

Очакван брой включени в дейностите по проекта: приблизително 200 адвокати, включени активно в дейностите: фокус групи – 108, семинари и конференция – 100.

 1. Съдии

Целевата група обхваща следните съдебни райони и съдилища:

Окръжен район Пловдив:

Районен съд Асеновград – 7 съдии, Районен съд Карлово – 7 съдии, Районен съд Първомай – 7 съдии, Районен съд Пловдив – 51 съдии.

Пловдивски Окръжен Съд – общо 43 съдии.

Окръжен район Хасково обхваща следните райони и съдилища:

Районен съд Хасково – 10 съдии, Районен съд – Свиленград – 7 съдии, Районен съд Димитровград – 6 съдии, Районен съд Харманли – 4 съдии.

Хасковски Окръжен съд – общо 18 съдии.

Окръжен район Кърджали обхваща следните райони и съдилища:

Районен съд Кърджали – 7 съдии; Районен съд Момчилград – 2 съдии, Районен съд Крумовград – 2 съдии.

Окръжен съд Кърджали – 9 съдии.

Общо за целевата група: 110 районни съдии и 70 окръжни съдии, или общо 180 съдии, разпределени в Наказателни, Граждански и Търговски отделения.

Допълнително към съдилищата се включват и административните съдилища на Пловдив, Хасково и Кърджали – общо 20 съдии.

Общо съдии като целева група – 200 съдии.

Групата ще бъде обхваната чрез провеждане на интервюта с представители на всички съдилища, при разделение по Наказателни, Граждански и Търговски отделения. Очакван брой проведени интервюта – 75 бр.

 1. Съдебни служители от изброените съдебни райони и съдилища

Съдебните служители: обща и специализирана администрация, вкл.: съдебни деловодители, съдебни секретари, и др. Приблизителен брой на съдебните служители, които ще бъдат обхванати в дейностите по проекта като целевата група – 100 бр. служители. Към тях ще се прилагат – анкетни карти.

 1. Граждани, клиенти на съдебната система

Обща целева група – гражданите, клиенти на съдебната система, обхванати в съдебните райони на проекта. Приблизителен брой на очакваните включени активно в дейностите, а именно попълване на анкетни карти – 100 бр. Участници – граждани, в семинари и информационна кампания – 300 бр.

 1. Представители на бизнеса

Обща целева група – представители на бизнеса: микро, малки и средни предприятия, клиенти на съдебната система, обхванати в съдебните райони на проекта. Приблизителен брой на очакваните включени активно в дейностите, а именно попълване на анкетни карти, участия в семинари и конференция – 100 бр.

 1. Описание на Дейностите
 2. ДЕЙНОСТ 1:

Осигуряване на информация и комуникация по проекта

Описание

Осигуряване на информация и комуникация по проекта – в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Начин на изпълнение

Във всички материали ( банер, брошури, плакати, папки, наръчник, документи, договори, резултати от дейности, и др. ) ще се отбележи Европейски Социален фонд, в комбинация с логата на ЕС и ОПДУ, логата на ФИПП и ССВР, наименованието на проекта и др. задължителни елементи съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. .Също така, тези лога и слоган, наименование на проекта ще бъде част от интернет страницата на ФИПП и ССВР.

 1. ДЕЙНОСТ 2.

Организация отговорна за изпълнението на дейността

СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ“

Дейност

Подготовка за провеждане на Проучване сред целевите групи

Описание

Дейността ‘Подготовка за провеждане на проучване сред целевите групи“ цели да заложи подробно разработване на обща методика и план на действие и подготви най-детайлно всички под-дейности за провеждането и в последствие обобщението на резултатите от проучването, вкл. подготовка на фокус-групи, интервюта, анкети към различните категории, проект на доклади и единна система за отчитане; да определи акцентите в проучването, методите и очакваните резултати.

Резултат

Подготвена единна методика за провеждане на проучване; подготвени материали за провеждане на фокус групите, разработени въпросници за интервюта, разработени анкетни карти по категории целеви групи.

Месец за стартиране на дейността1

Продължителност на дейността (месеци) 1

 1. ДЕЙНОСТ 3.

Организации отговорни за изпълнението на дейността

ФИПП и ССВР

Провеждане на проучването

Описание

Провеждане на проучването: Проучването ще бъде основа и база за провеждане на други дейности по проекта, а именно: изготвяне на обобщен анализ, издаване на Наръчник, изготвяне на набор от ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ за дейността на адвокатите. Изпълнението на всички тези свързани дейности обобщено ще формират един полезен модел за устойчиво постигане на реформирана и модернизирана съдебна система. Фокус – групи:

Този метод ще се приложи към адвокатите. В трите обхванати адвокатски колегии – Хасково, Кърджали и Пловдив – общо са 1571 вписани адвокати. Очаква се да бъдат обхванати във фокус-групите около 108 адвокати, разпределени, както следва: За адвокатска колегия – Хасково: 3 фокус-групи, разделени по специалности: Наказателни адвокати, адвокати по граждански и търговски дела и адвокати по административни дела. За адвокатска колегия – Кърджали: 2 фокус-групи, разделени по специалности: Наказателни адвокати и адвокати по граждански и търговски дела. За адвокатска колегия – Пловдив: 4 фокус-групи, разделени по специалности: наказателни адвокати, адвокати по граждански дела, адвокати по търговски дела и адвокати по административни дела.

1.1.2. Обобщение и доклади от работата на всяка група:

Тази под-дейност е работа на експертите провели фокус-групите, като това се определя на 9 доклада, средно-аритметично отработени часове по 36 часа на доклад за двама експерта, или общо за обработка, обобщение и доклади, отработени 652 часа.

 1. Провеждане на интервюта сред съдиите.

Този метод е избран с оглед на заетостта и отдалечеността на обхванатите в целевата група съдии, а именно районни съдии, очакван брой интервюирани – около 50 броя съдии; окръжни съдии – очакван брой – 20 съдии и административни – брой 5. Общо съдии – 75. Или 75 проведени интервюта. Интервюиращият експерт – юрист следва да изготви обобщение на интервюто и кратък доклад, като общо по всяко едно интервю се работи до 10 часа или 75 интервюта по 10 часа общо работа = отработени 750 часа.

3. Анкетиране на съдебни служители: – обхванати са съдебните служители ( деловодители и съдебни секретари основно) от избраните съдебни райони и съдилища. Очаква се да се разпространят около 200 анкети, и приблизителен брой върнати и попълнени анкети – около 100 бр. 4.Анкетиране на граждани, клиенти на съдебната система. Основно ще се обхванат граждани, страни по дела: по наказателни, семейни-наследствени дела, вещно-правни дела и други от обхвата на гражданското право. Ще се използва метода на случаен подбор, както и насочване към клиенти на адвокати. Ще бъдат разработени специални анкети, които ще се разпространят сред определената група, като се даде разумен срок за попълване. Предвижда се да се разпространят около 500 анкети, като се очаква да бъдат върнати и обработени около 250 анкети.

5. Анкетиране на представители на бизнеса. Основно това ще бъдат клиенти на съдебната система по търговски дела. Ще се използва метода на случаен подбор, както и насочване към клиенти на адвокати. Ще бъдат разработени специални анкети, които ще се разпространят сред определената група, като се даде разумен срок за попълване. Предвижда се да се разпространят около 500 анкети, като се очаква да бъдат върнати и обработени около 250 анкети.

Начин на изпълнение

1.Фокус – групи: Всяка фокус- група се състои от максимум 12 адвоката: – или за Хасково – очакван брой 36 адвокати, за Кърджали – 24 адвокати, за Пловдив – 48 адвокати. Общо включени адвокати във фокус групи – 108 адвокати. Всяка фокус-група ще се води от двама експерта – един, от които задължително е юрист. Общо проведени фокус групи – 9 групи или 72 отработени часа за експерти. Всяка фокус-група ще се провежда в зала, при продължителност общо 4 астрономически часа, с две кафе паузи. Ще бъдат осигурени вода, кафе, чай, кетъринг ( дребни сладки/соленки).

2. Интервюта със съдии. Всяко интервю ще се проведе при предварително уговорена среща и ясно определен съдия. До всички обхванати съдилища – до председателите на съответния съд, ще се изпратят писма на хартия и на ел.поща с информация за проекта и покана за определяне на съдии за включване в проучването. Времетраенето на едно интервю ще бъде максимум един час, ще се проведе от един експерт – юрист. Тук се предвиждат и разходи за командировка на експертите, които ще провеждат интервютата. ( бензин/10л. на /100 км.) и дневни, съгласно Наредбата за командировки в страната.

3. Анкетиране на съдебни служители: Ще бъдат изпратени писма до Администрацията на съдилищата за разпространение на анкетите и определяне на служителите. Основен метод за обобщение е възлагане на външен изпълнител Обработката с SPSS метод за обработка на данните и обобщение на резултатите от анкетите.

4. Анкетиране на граждани, клиенти на съдебната система. Основен метод за обобщение е възлагане на външен изпълнител Обработката с SPSS метод за обработка на данните и обобщение на резултатите от анкетите.

5. Анкетиране на представители на бизнеса. Основен метод за обобщение е възлагане на външен изпълнител Обработката с SPSS метод за обработка на данните и обобщение на резултатите от анкетите.

Резултат

Проведени 9 фокус групи с 108 адвокати; проведени 75 интервюта със съдии; анкетирани (обобщени) общо 100 анкетни карти на съдебни служители; анкетирани и обобщени общо 250 граждани и анкетирани и обобщени общо 250 представители на бизнеса. Изготвени 9 доклада от фокус групи, изготвени 75 интервюта, обобщени в 75 кратки доклади, Обработени с SPSS общо около 600 анкетни карти. Очаква се резултатите да послужат за разработване на анализ и в последствие подготовка и отпечатване на Наръчник за добрите практики за работа в съдебната система.

Месец за стартиране на дейността 2

Продължителност на дейността (месеци) 6;

 1. ДЕЙНОСТ 4.

Организации отговорни за изпълнението на дейността

ФИПП и ССВР

Изготвяне на обобщен анализ

Описание

Изготвяне на обобщен анализ за основните проблеми, работа и комуникация в съдебната система, като резултат от проведеното проучване. Тук следва да се анализира цялата информация от проведеното проучване, по методи, резултати и др. Анализът като минимум ще включва:

1. Детайлно анализиране на резултатите от фокус-групите, и другите дейности по проучването;

2. Обобщение на цялостното проучване по дейности и под-дейности; целеви групи.

3. Изводи

4.Основни препоръки 5. SWAT – анализ – анализ на силните и слаби страни като извод от акцентите на проучването; възможности и заплахи.

Начин на изпълнение

Анализът ще се изработи от експерти: 2 експерти анализатори и участници в дейностите по подготовка и провеждане на проучването и двама експерти – юристи. Основни принципи на изпълнение: екипност, задълбоченост, детайлност, анализиране, прилагане на нови и иновативни подходи за работа с информацията и др.

Резултат

Изготвен обобщен анализ, включващ основна информация за проблеми, решения, препоръки и др. съгласно методиката на разработване на анализа. Анализът ще бъде разпространен публично до всички заинтересовани групи страни – съдилища, адвокатури, Висш съдебен съвет, Висш адвокатски съвет и др. , като и на интернет страниците на ФИПП. ССВР и др.

Месец за стартиране на дейността8

Продължителност на дейността (месеци) 2

 1. ДЕЙНОСТ 5.

Организация отговорна за изпълнението на дейността

ФИПП

Издаване на Наръчник за добрите практики

Описание

Издаване на Наръчник за добрите практики. Целта на издаване на Наръчник е да се популяризират добри и порочни практики. Наръчникът ще дефинира и определи кои са ‘порочни практики ‘ с цел – да се предотвратяват различен вид ‘лоши навици ‘ в системата. От друга страна ще популяризира добри практики, в резултат както на проведеното проучване, така и чрез изследване на други системи и практики от Европа ( страни членки на ЕС) и сходни с нашата съдебна система страни. До колко и как те са приложими в Българската съдебна система. Ще предложи различен и иновативен подход към видове проблеми и въпроси, в посока на оптимизиране и модернизиране на съдебната система. Дейността Обслужва ЦЕЛ 1: Ефективна и реформирана съдебна система Печатно издание в тираж – 2000 броя Електронно разпространение: интернет страници на заинтересовани страни, адвокатури, Висш Съдебен съвет, Висш Адвокатски съвет, социални групи и мрежи на юристи и неправителствени организации. Ще се изготви кратка анотация и обобщение от Наръчника и на Английски език, като това се отпечата в тираж 200 броя и се разпространи в европейски релевантни интернет сайтове.

Начин на изпълнение

Наръчникът ще се изготви от 4 експерт-юристи, като се очаква да отработят около 500 часа всеки или общо около 2000 часа работа. Общо се предвижда Наръчникът да се изработи и отпечата за 2 месеца. Начин на работа: Разпределение работата на екипа от експерти по дейности и съдържание. Изготвяне на работен план и съдържание.

Резултат

Отпечатан Наръчник в тираж 2000 броя, цветно, луксозна хартия, твърди корици. Разпространен електронно наръчник в приблизително 35 сайта ( Адвокатури, съдилища и др.заинтересовани страни. 200 броя тираж, кратка версия на Английски език.

Месец за стартиране на дейността10 – до 11 месец

Продължителност на дейността (месеци) 2

 1. ДЕЙНОСТ 6

Организация отговорна за изпълнението на дейността

ФИПП

Разработване и разпространение на Етични Стандарти за дейността на адвокатите

Описание

Адвокатската професия е израз на конституционно и законно гарантираното право на защита и правна помощ на всички граждани и организации. Освен в съда, адвокатите често съдействат на клиентите си при реализиране на сделки, търговски преобразувания, преговори и налагане на обезпечения и редица други. Адвокатът е лице, което не само познава закона, но и има нужния опит да консултира и съветва клиентите си в различни области на бизнеса, както и за всякакъв вид дела. Работата на адвоката включва главно практическото упражняване на дадените по закон на клиента права, включително правото на иск. Благодарение на юридическите си знания и опита си при решаване на специфични проблеми, адвокатите са способни да действат по най-добрия начин и да намерят най-прекия път на клиента до дадена цел, съобразно статута на клиента и спецификата на казуса. Правните услуги, предлагани от адвокатите са много и разнообразни, но имат един общ белег: те са свързани с търсене на правилни и законни решения, целящи постигането на определен правен резултат.

Когато граждани или бизнес клиенти имат нужда от правна помощ и консултация, първия досег със съдебната система е срещата с адвоката. Основна роля за реформирана и ефективна съдебна система имат именно адвокатите, които чрез своето поведение, професионализъм и отговорност могат да променят значително работата на цялата система. Промяната отдолу-нагоре е ключова.

Целта за разработване на Етични стандарти за дейността на адвокатите е провокирана от все по-често срещаните злоупотреби, неетичност и непочтеност при практикуване на професията сред някои колеги адвокати. Сред обществото вече има нагласа към неуважение и незачитане на адвоката, които за жалост за провокирани от определени порочни действия. Да възвърнем доверието в Адвокатурата и в адвокатската професия е основна Цел на тази дейност.

Чрез разработването на тези Етични стандарти ще насочим колегите адвокати към спазване на основните принципи и морал в професията адвокат.

След надлежното разписване на Етичните Стандарти – те ще бъдат представени на вниманието на Висш Адвокатски съвет и Висш съдебен съвет с цел одобрение с препоръчителен характер. Също така, ще бъдат разпространени и сведени до вниманието на всички 27 Адвокатски Колегии в страната.

Начин на изпълнение

Етичните Стандарти ще се разработят от екип от адвокати, номинирани от различни адвокатски колегии, основно от предвидените съдебни райони – 6 адвоката. Разработването ще се предшества от неформално проучване на нагласите и на настроенията сред колегите адвокати, основно през социалните мрежи, чрез нарочно създаден форум ще се провокират различни гледни точки и обединяване около Основни Стандарти за работа, етика и морал в професията. Очакван брой отработени часове: около 500 часа.

Резултат

Разработен документ: Етични Стандарти за дейността на адвокатите, който ще бъде препоръчителен документ за работа към всички колеги адвокати.

Месец за стартиране на дейносттаот 5 ти – до 8ми месец

Продължителност на дейността (месеци) 3

 1. ДЕЙНОСТ 7.

Организация отговорна за изпълнението на дейността

ФИПП

Работни семинари на тема „Алтернативни способи за решаване на спорове“

Описание

Тази дейност се отнася към изпълнението на Основна ЦЕЛ 2: Насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове и специфична цел: Популяризиране на алтернативните способи за решаване на правни спорове сред адвокатите и бизнеса. Нашето разбиране е, че основен катализатор за популяризиране на алтернативните способи за решаване на спорове,отново са адвокатите, като носители на знания и опит. Все по-често в бизнес практиката се определят и предвиждат извънсъдебни способи за решаване на евентуално възникнали спорове между страните – като медиация, арбитраж и др. За съжаление, все още броя на извънсъдебните споразумения в България спрямо други страни членки на ЕС е много малък. Една от причините е ниската информираност сред заинтересованите групи, както сред адвокати така и сред бизнеса, недоверието към непознати способи или просто слаба популярност, особено сред съдебните райони определени в проекта. Ето защо проектът си поставя тази цел и съответно предвижда да изпълни следната дейност:

Организиране и провеждане на два работни семинара, както следва:

1. Един семинар само с представители на адвокатурата ( Хасковска, Пловдивска и Кърджалийска). Общо брой 50 адвоката. Провеждане еднодневно, общо 6 часа, вкл. кафе паузи – 2 броя. Тематиката на семинара ще бъде насочена към популяризиране и подход към клиентите на основните способи – медиация и арбитраж; насочване кои са най-подходящите и чести случаи на приложение на тези методи -по кои дела и спорове; Как да избират и работят с медиатори и избор на арбитраж; установяване на трайни практики. На семинара ще се предложи теоретична и практическа част. Ще се води от изявени адвокати с доказана практика в алтернативните способи за решаване на спорове, като се предвиждат и гост лектори. Общо 2 водещи адвокати и 2 гост лектори – един арбитър и един медиатор.

2. Един семинар с представители на бизнеса и други заинтересовани страни – арбитражи и медиатори. Отново тематиката ще се фокусира върху разпространение на тези способи сред поканените групи лица. На този семинар ще се провокират практически въпроси и отговори, подход и предимства за избор на този вид решаване на спорове и др. Общо брой 50 души. Провеждане еднодневно, общо 6 часа, вкл. кафе паузи – 2 броя.

Начин на изпълнение

1. Организиране: определяне на дата и място, наем на зала, кетъринг и др. – определяне на гр. Хасково като място на провеждане. 2. Отправяне на покана до лектори и водещи адвокати по темата – разработване на дневен ред и материали; 3. Разпространение и покана за участие – ще се поканят адвокати от Адвокатски колегии – Хасково, Кърджали и Пловдив по семинар 1 и за семинар 2 – бизнес представители, арбитри и медиатори. Лектори – общо за двата семинара – 8 броя – по един лекционен час по тема ( 90 мин).

Резултат

Обучени и активно включени в дейността приблизително 100 души – адвокати и представители на бизнеса. Като дългосрочен резултат се очаква покачване на решени правни споровете чрез алтернативни методи.

Месец за стартиране на дейносттаот 4 ти – до 5 ми месец

Продължителност на дейността (месеци) 2