ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ СРЕД ГРАЖДАНИТЕ

Уважаеми дами и господа, Във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFOP001-3.003-0054, с наименование „Общество за правосъдие”, финансиран по Оперативна Програма „Добро управление” и Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.003-0054-C01/ 18.02.2019 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ” (ФИПП), която е партньор по проекта, ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА …

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ СРЕД ГРАЖДАНИТЕ Повече »