Фондация „Институт за право и правосъдие – ефективен партньор на местната власт за добро управление”, финансиран от Фондация Америка за България

Фондация „Институт за Право и правосъдие” получи финансова подкрепа за изпълнение на проект с наименование: Фондация „Институт за право и правосъдие – ефективен партньор на местната власт за добро управление” по програма добро управление на местно ниво на Фондация америка за българия. Финансовата подкрепа е на стойност 75 000 (седемдесет и пет хиляди лева).
Подкрепата за Финансираната страна е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна Фондация „Институт за право и правосъдие“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори”
Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българоамериканския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org

Фондация „Институт за право и правосъдие” (ФИПП) е бенефициент по проект, с наименование: 

Фондация „Институт за право и правосъдие – ефективен партньор на местната власт за добро управление” 

Проектът ще се изпълнява в Област Хасково – местоположение гр. Хасково. Дейностите по проекта обхващат  – Община Хасково, Община Димитровград, Община Харманли, Община Свиленград, Община Минерални Бани.

Срок на проекта  - 12 месеца

Начало на проекта - 12.12.2020г.

Финансиране

Обща стойност на проекта  - 81 000 лева

Гранд от Фондация Америка за България - 75 000 лева

Собствени средства - 6 000 лева

Описание на проекта

Целта на проекта е да анализира, адаптира и предложи на общинските съвети от област Хасково, за общини Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани, да предприемат корективи действия като актуализират и приемат законосъобразни, целесъобразни и приложими местни нормативни актове, които да ограничават корупцията и чувството за беззаконие, което често съпътства гражданите и бизнеса в по-малките населени места в България и създаде предпоставки за по-добро местно управление.  По-конкретно, проектът има за цел да подпомогне местната власт в приемането от Общинските съвети (ОС) на законосъобразни под-законови нормативни актове (Наредби, Правилници и др). Основни закони на РБългария делегират това право на ОС като форма да демокрация и децентрализация, но за жалост качеството на тези актове е лошо. Лошото нормотворчество и последващо правоприлагане води до порочни практики и влошава качеството на публично/частно правните взаимоотношения на живущите в съответната община. Чрез допускане и приемане на противоречиви и незаконосъобразни местни актове се създава предпоставка за корупция, незаконосъобразни действия и като цяло усещане за несправедливост сред заинтересованите граждани и страни. Влошава се и бизнес климата и интереса от инвестиции и района. В допълнение, под-законовите нормативни актове нямат гражданска контрола, т.е. обективно няма механизъм, чрез който местния парламент да бъде подпомаган и/или контролиран в своите нормотворчески функции (изключва се общата възможност по съдебен ред и чрез прокуратурата).

ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ПО ПРОЕКТА СА СЛЕДНИТЕ:

Дейност 1: Анализ на под-законови нормативни актове на ОС на общините: Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани

Сформиране на екипи от експерти, основно с юридическо образование, които да разработят анализ и препоръки на нормативните актове за всяка от общините, върху които проекта е фокусиран, по групи актове:

  1. Актове, които касаят местни данъци и такси, приемане и разходване на общински бюджет, други актове, които касаят финансовото управление на общината;
  2. Актове, които касаят общинската собственост;
  3. Актове, които касаят околна среда, отпадъци и води;
  4. Актове, които касаят устройството на територията (във връзка с приложение на ЗУТ) строителство, издаване на разрешителни и др.
  5. Актове, които касаят административното обслужване и административно наказателни такива.

Анализът ще има за цел да разгледа състоянието, актуалността, законосъобразността ( т.е непротиворечието с основни закони и/или други вътрешни под-законови актове) и целесъобразността на номинираните актове. Също така, ще се представят препоръки към всеки акт и ако е необходимо ще се предложи конкретна редакция и/или предложение за промяна на съответната  норма.

Дейност 2: Анализ на обществените поръчки на ОС на общините: Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград и Минерални бани

Анализ на Обществените поръчки: Екипът от експерти, който ще бъде назначен в сферата на обществените поръчки, ще анализира актове, които касаят обществените поръчки:

  1. анализ на проведени обществени поръчки за последните 2 години ( 2018 – 2020г.), като се провери, кои/колко проведени процедури са били обжалвани пред съда, на какво основание, кои са най-често допусканите грешки на възложителя, изпълнението и налагани ли са финансови корекции;
  2. отличаване на основните текстове, действия или бездействия, които са предпоставка за корупция и закононарушения;
  3. анализ на наръчниците/правилниците и други вътрешни правила за обявяване, провеждане и възлагане на Обществени поръчки. На база на тази информация ще се съставят препоръки и ще се актуализират съответните актове.

Дейност 3: Конференция за популяризиране на резултатите от анализите и препоръките

Конференция в рамките на един ден, до 4 астрономически часа, на която ще бъдат поканени всички председатели на Общински съвети и кметове на общините от Хасковска област, както и техни представители  - Хасковска област има общо 11 Общини. На тази конференция ще се представят резултатите като цяло от дейностите по проекта, резултатите от анализа на под-законовите нормативни актове и анализа на обществените поръчки - най-често допускани грешки при провеждане на обществени поръчки, корективи действия и препоръки. Ще се поканят медии и други публични личности, представители на Фондация Америка за България и др.

Дейност 4: Административни дейности по проекта.

Фондация „Институт за право и правосъдие” (ФИПП) е бенефициент по проект, с наименование:  Фондация „Институт за право и правосъдие – ефективен партньор на местната власт за добро управление”  12.12.2020 - Фондация „Институт за Право и правосъдие” получи финансова подкрепа за изпълнение на проект с наименование: Фондация „Институт за право и правосъдие – ефективен партньор на местната власт за добро управление” по програма добро управление на местно ниво на Фондация америка за българия. Финансовата подкрепа е на стойност 75 000 (седемдесет и пет хиляди лева). Подкрепата за… ...