Проект № BG05SFOP001-2.009-0140, с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020 (ОПДУ) по който основен бенефициент е Сдружение„Алианс за регионално сътрудничество и развитие”, гр. Хасково

ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ е партньор по

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140, с наименование  „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020 (ОПДУ) по който основен бенефициент е Сдружение„Алианс за регионално сътрудничество и развитие”, гр. Хасково.

Обща стойност на проекта: 87 278, 69 лева

Стойност за Фондация „Институт за право и правосъдие” : 22.848 лв

Срок за изпълнение: 20.02.2019 до 20.02.2021 г.

Дейности изпълнявани от ФИПП:

Дейност: Програма за гражданско действие

Описание

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Сред основните функции на общините са нормотворчеството в определени области, където имат правомощия и правоприлагането. Общинският съвет създава местната нормативна уредба, която е задължителна на територията на общината (наредби и решения) като се ръководи от националното законодателство. В повече от 200 закона и други актове са предвидени конкретни ангажименти за местните органи, включително и по отношение на общинската икономика. От една страна общината осъществяване инвестиционната политика в сферата на строителството като същевременно е и основен възложител на инвестиционни проекти, а от друга извършва административно-технически услуги свързани със създаване, прилагане и изменение на ПУП; упражняване на контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа; разрешаване на строителството; издаване на скици и удостоверения; и др. Договорите на всичките 265 общини представляват над 1/4 от броя и сумата на обществените поръчки в страната в периода от 2007 до 2015 година. Данните сочат, че констатирани нарушения и съмненията за корупционни практики при процедурите за обществени поръчки са относими към всички нива на разходване на публичен ресурс. Това показват проверките и отчетите на Агенцията за държавна финансова инспекция през 2015 г., където в над 40% от обществените поръчки са открити нарушения. По-голямата част от тях са свързани с неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. През 2015 г. Върховната административна прокуратура оспорва 173 акта за строителство в 13 общини по случаи на незаконосъобразни норми в наредби, приети от общинските съвети. Сред тях са и разпоредби, с които без решение на общинския съвет кметът може да издаде заповед или анекс при промяна в параметрите на тези права. Направените промени в посока на отваряне на данните дават възможността за тяхното анализиране и последващото разкриване от страна на гражданите и изготвяне на оценки и отправяне на препоръки за подобряване на инвестиционния климат, решаване на проблеми при възлагането на обществени поръчки и отстраняване на пропуски в нормативните актове в сферата на строителството.

В рамките на дейността ще се използва възможността за осъществяване на граждански мониторинг, чрез който да се проследят процесите и впоследствие да се предприемат мерки за отстраняване на нередностите в следните логически обвързани етапи:

- Граждански мониторинг на административни дела по обжалване на общи административни актове на общинските съвети и на индивидуални административни актове на общинските администрации от Южен централен район в областта на строителството, в т.ч. актове по ЗУТ и актове, издадени на основание общински наредби, касаещи осъществяване на търговска дейност на територията на съответната община.

- Граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията в областта на строителството

- Разработване на механизъм за наблюдение и анализ на процедурите по планиране, възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки в областта на строителството, в т.ч. и на процедурите по обжалване на обществените поръчки с възложител общините в ЮЦР. Изготвяне на оценки и отправяне на препоръки, свързани с подобряване на инвестиционния климат. На база направените анализи ще бъдат избрани три общини, за които ще се изготвят конкретни препоръки за отстраняване на констатирани нередности в действията на администрацията.

- Информационна двудневна среща със заинтересованите страни за представяне на изготвените доклади и направените изводи свързани с подобряване на местната политика в областта на строителството. Срещата ще привлече като участници представители на местната власт от Южен централен район, медии, граждани, бизнес и техните организации.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩАНА ТЕМА: ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТАИИНВЕСТИЦИОННИЯКЛИМАТ ВЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕНРАЙОН 16 –17 февруари 2021г. 12.02.2021 - Покана за информационна среща 16 - 17 февруари по Форум за приложна демокрация     ...