Проект № BG05SFOP001-3.003-0054 „Общество за правосъдие”

„Фондация „Институт за право и правосъдие” е партньор по Проект № BG05SFOP001-3.003-0054, с наименование „Общество за правосъдие”, финансиран по Оперативна Програма „Добро управление” и Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.003-0054-C01/ 18.02.2019 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съвместно с „АЛИАС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ” гр. Хасково. В рамките на партньорството по проекта, ФИПП изпълни дейност: Проучване и анализ на ефективността на интернет страниците на съдилищата в Южен централен район. Разработени бяха 3 методики за анализ на районен, административен и окръжен съд, на база на които, бяха анализирани 32 интернет страници на съдилищата от Южен централен район на България.

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ СРЕД ГРАЖДАНИТЕ 03.08.2020 - Уважаеми дами и господа, Във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFOP001-3.003-0054, с наименование „Общество за правосъдие”, финансиран по Оперативна Програма „Добро управление” и Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.003-0054-C01/ 18.02.2019 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ” (ФИПП), която е партньор по проекта, ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА… ...

Методика за провеждане на проучване и анализ на ефективността на интернет страниците на съдилищата :

Методика интернет сайтове административен съд

Методика интернет сайтове окръжен с

Методика интернет сайтове районен съд

Интернет страници на съдилища в съдебен район Пловдив :

Анализ на АС - Пловдив

Анализ на ОС - Пловдив

Анализ на РС - Асеновград

Анализ на РС - Карлово

Анализ на РС - Пловдив

Анализ на РС - Първомай

Интернет страници на съдилища в съдебен район Хасково :

АС-Хасково

ОС-Хасково

РС Димитровград

РС Ивайловград

РС Свиленград

РС Харманли

РС Хасково

Интернет страници на съдилища в съдебен район Смолян :

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

ОКРЪЖЕН СЪД СМОЛЯН

РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН

РАЙОНЕН СЪД ЗЛАТОГРАД

РАЙОНЕН СЪД МАДАН

РАЙОНЕН СЪД СМОЛЯН

РАЙОНЕН СЪД ЧЕПЕЛАРЕ

Интернет страници на съдилища в съдебен район Пазарджик :

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИС

ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК

РС Велинград

РС Пазарджик

РС Панагюрище

РС Пещера

Интернет страници на съдилища в съдебен район Кърджали :

АС Кърджали

ОС Кърджали

РС Ардино

РС Крумовград

РС Кърджали

РС Момчилград

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ СРЕД ГРАЖДАНИТЕ :

Във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFOP001-3.003-0054, с наименование „Общество за правосъдие”, финансиран по Оперативна Програма „Добро управление” и Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.003-0054-C01/ 18.02.2019 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ” (ФИПП), която е партньор по проекта,

ОРГАНИЗИРА

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ СРЕД ГРАЖДАНИТЕ

Събитието ще се проведе на 04.08.2020г. от 10часа в гр.Хасково в залата на Д“СП“ Хасково