„Фондация „Институт за право и правосъдие” е партньор по Проект № BG05SFOP001-3.003-0054, с наименование „Общество за правосъдие”

„Фондация „Институт за право и правосъдие” е партньор по Проект № BG05SFOP001-3.003-0054, с наименование „Общество за правосъдие”, финансиран по Оперативна Програма „Добро управление” и Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.003-0054-C01/ 18.02.2019 г., по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съвместно с „АЛИАС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ” гр. Хасково. В рамките на партньорството по проекта, ФИПП изпълни дейност: Проучване и анализ на ефективността на интернет страниците на съдилищата в Южен централен район. Разработени бяха 3 методики за анализ на районен, административен и окръжен съд, на база на които, бяха анализирани 32 интернет страници на съдилищата от Южен централен район на България.

Интернет страници на съдилища в съдебен район Пазарджик

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИС ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК РС Велинград РС Пазарджик РС Панагюрище РС Пещера

Интернет страници на съдилища в съдебен район Смолян

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН ОКРЪЖЕН СЪД СМОЛЯН РАЙОНЕН СЪД ДЕВИН РАЙОНЕН СЪД ЗЛАТОГРАД РАЙОНЕН СЪД МАДАН РАЙОНЕН СЪД СМОЛЯН РАЙОНЕН СЪД ЧЕПЕЛАРЕ

Интернет страници на съдилища в съдебен район Пловдив

Анализ на АС – Пловдив Анализ на ОС – Пловдив Анализ на РС – Асеновград Анализ на РС – Карлово Анализ на РС – Пловдив Анализ на РС – Първомай

Интернет страници на съдилища в съдебен район Хасково

АС-Хасково ОС-Хасково РС Димитровград РС Ивайловград РС Свиленград РС Харманли РС Хасково

Методика за провеждане на проучване и анализ на ефективността на интернет страниците на съдилищата

Методика интернет сайтове административен съд Методика интернет сайтове окръжен съд Методика интернет сайтове районен съд