Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена”

„Българската адвокатура - силна и обновена”

Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена”

Административен договор за ПБФП № BG05SFOP001-3.003-0135 - C01/ 22.02.2021 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, Процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”, Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система”

Основна цел на проекта: Разработване на нов Закон за Българската адвокатура и съответните действия за осигуряване на широка професионална подкрепа.

Бенефициент - Фондация „Институт за право и правосъдие

Стойност на договора: 98 980 лева, която е 100% безвъзмездна финансова помощ при съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

Начало на проекта – 22.02.2021 г. 

Край на проекта – 22.07.2022 г.

Кратко описание на проекта:

Ефективната работа на адвокатурата е един от гарантите за справедливо, навременно и ефикасно правораздаване, както и за по-добре работеща съдебна система. Реформата в съдебната система се осъществява и чрез промяна на законодателство и структурите, които принадлежат към нея, част от които е Адвокатурата. Действащият Закон за адвокатурата (ЗА) не отговаря на редица условия за упражняване на адвокатската професия, среща много противоречия и неясноти, не прилага европейски практики и стандарти и не се припознава като един работещ и съвременен закон сред адвокатите.

Легитимни да предприемат действия за промяна на ЗА са единствено и само адвокатите чрез своите структури и организации.ФИПП счита за своя цел и дълг да предприеме действия за промяна и обновяване на адвокатура. Проектът включва дейности насочени към подготовката на качествен и професионален ЗА. Най-напред ще осигури сравнителен анализ с Европейски адвокатури с цел взаимстване на практики, приложими в нашата правораздавателна система, след което ще бъде изготвена Концепция на закон, като тази концепция ще се популяризира и ще се търси широка подкрепа в адвокатските професионални среди. След постигане на принципно съгласие и обединяване в основните принципи, ще се разработи подробен нов законопроект за адвокатурата. Експертите, които ще бъдат включени в работните групи по различните дейности ще бъдат юристи, професионалисти и адвокати с доказан опит. Предвижда се, преди внасяне на законопроекта в НС да се проведе кръгла маса за получаване на обществена подкрепа и легитимност на изготвения законопроект.

Основна цел:

Настоящият проект "Българската адвокатура - силна и обновена" има за цел разработване на НОВ Закон за Българската адвокатура и съответните действия за осигуряване на широка професионална подкрепа и внасяне като законопроект за приемане от Народното събрание на РБългария. Тази цел напълно кореспондира с основната Цел на процедурата „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“, а именно Специфична цел № 1: „Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система“ и Основна Цел 2 от Насоките за кандидатстване: ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЕНИЯ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. Основна цел 1: Отправяне на предложение за подобрения в съдебната система чрез изготвяне на законопроект на Закон за адвокатурата на РБългария. Специфична цел 1: Ефективна и реформирана адвокатура като основна част от съдебна система: Тази цел се постига чрез изпълнение на следните под-цели: 1)да анализира, сравни и определи примерно законодателство на адвокатури от други европейски страни, със сходни адвокатски практики и структури; 2)да идентифицира възможното приложение на такива практики в контекста на българската законодателна и правораздавателна система; 3)да разработи концепция за основен закон за адвокатурата като разпространи, популяризира и получи широка професионална подкрепа; 4) да разработи законопроект на Закон за Адвокатурата, който да бъде внесен в Народното събрание за приемане, чрез съответните институции и/или способи за законодателна инициатива. Специфична цел 2: Възстановяване на доверието в адвокатурата за ефективна защита на гражданите и клиентите на съдебната система. Тази цел се постига чрез изпълнение на следните под-цели: 1)Получаване на обществена и медийна подкрепа за реформа, чрез популяризиране на концепцията и съответно на законопроекта; 2) Модернизирана адвокатура като част от съдебната система чрез промяна в нагласите и манталитета вътре в адвокатската гилдия; 3)Припознаване и обединяване около изготвения законопроект на нов Закон за адвокатурата в структурите на съдебната система и по-конкретно на адвокатите в България. Мотиви: Адвокатурата е основна и неразделна част от съдебната система. Ефективната работа на адвокатурата е един от гарантите за справедливо, навременно и ефикасно правораздаване.Реформата в съдебната система се осъществява и чрез промяна на законодателство и структурите, които принадлежат към нея, част от които е Адвокатурата. ФИПП е учредена само от адвокати и е единствената в България НПО. Чрез изпълнението на проект № BG05SFOP001-3.003- 0062, „Фондация „Институт за право и правосъдие“ – ефективен партньор за реформирана съдебна система“ финансиран по ОПДУ за периода 18.02.2019 – 18.01.2020г., ФИПП получи широка обществена и професионална подкрепа сред адвокатските колегии чрез изпълнените дейности. Именно и затова, ФИПП счита за своя цел и дълг да предприеме действия за промяна и обновяване на българската адвокатура.

ДЕЙНОСТИ

Дейност 1

Осигуряване на информация и комуникация по проекта

Дейност 2

Разработване на сравнителен анализ за работата на адвокатурите от ЕС

Анализът има за цел след като идентифицира как работят и са устроени адвокатури в страни членки на ЕС, да сравни възможността за прилагане на определени принципи и практики в българската съдебна система. Този анализ е необходим за да се подготви Концепция за нов закон за адвокатурата, който да отговаря на всички съвременни принципи, практики и европейски стандарти за работа на адвокатите. С настоящата дейност ще се изготви сравнителния анализ дали и доколко е възможно приложението на идентифицираните добри практики и структури на адвокатурата в други европейски страни – на база на правова система, изпълнителни и административни структури и др. и да определи кои основни принципи и практики ще предложи за взаимстване и приложение в българската адвокатура.

Работата ще се раздели по направления - например: 1) структура на адвокатури - избор, представителство, дисциплинарна отговорност и др.; 2) прием в адвокатска структура - изпит, образование, стаж и др.; 3) адвокатска практика - кантора, реклама, адвокатска дейност, адвокатска тайна, определяне на хонорар/възнаграждение и др.; 4) взаимодействие със съдилища и други институции; 5) сдружения на адвокати, процесуално представителство, изисквания и др.

Дейност 3

Изработване на Концепция за Нов Закон за Адвокатурата

Концепцията за нов закон за адвокатурата е основополагащ документ за поставяне на основните принципи и фундаменти, върху които ще се изгради и разпише самия закон. Концепцията винаги е първостепенен и начален документ за всеки закон. С настоящата дейност ще се идентифицират основните стълбове, които да обединят адвокатската гилдия и ще се постигне принципно съгласие за по-нататъшни действия по разписване на нормативен акт.

Дейност 4

Изработване на Нормативен Акт - Закон за адвокатурата на Република България

Тази дейност - Изработване на Нормативен Акт - Закон за адвокатурата е основната правна работа, която предвижда разписването на нормативните текстове във формата на закон, като глави, раздели, членове и алинеи. Тази дейност ще бъде основана на вече приета Концепция за Закон за адвокатурата.

Дейност 5

Съгласувателна политика и обсъждане сред професионалната общност

Съгласувателната политика и обсъждане сред професионалната общност е една от най-важните и ключови дейности, тъй като без да се постигне съгласие и обединение сред адвокатите не е възможно да се постигне истинско обновление и промяна в адвокатурата, като част от съдебната система.

На територията на РБългария има 27 (двадесет и седем) адвокатски колегии към съответните окръжни съдебни райони. Първоначално Концепцията ще бъде изпратена до всички колегии по електронна поща с молба за становище, предложения и препоръки, като ще бъде даден един месец срок. След изтичане на този срок, ако има внесени предложения или други препоръки - те ще бъдат взети под внимание.  Следваща стъпка са 5 (пет) броя срещи по апелативните съдебни райони, а именно: София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Към всеки един от апелативните райони са прилежащи съответните адвокатски колегии от окръжните съдебни райони.

Ще се организират и проведат срещи - тип работни групи с представители на всяка адвокатска колегия по апелативен район, на която в рамките на 4 работни часа ще се дискутира и представи Концепцията за принципно приемане и одобрение. Ще се подпише протокол от присъствалите адвокати – представители, с отразените становища, мнения и подкрепа.

Предвижда се срещата да е публична, а именно да бъде отворена и за медии и местни органи на съдебната власт, заинтересовани лица, като нотариуси, частни-съдебни изпълнители и др.

Дейност 6

Нормотворство, редакция и привеждане на законопроекта в съответната форма

Нормотворство, редакция и привеждане на законопроекта в съответната форма, включва окончателно разписване на законопроекта и привеждане на нормативния акт в съответната правна и законодателна форма, като се спазват специфичните изисквания съгласно Закона за нормативните актове (ЗНА).

Освен привеждане в съответствие, тази дейност ще обхване и редакция, изчистване на противоречия и повторения и всяка друга работа, която ще приведе законопроекта във формата, необходима за внасяне за разглеждане в Народното Събрание.

Дейност 7

Кръгла маса за приемане на проекта на нов Закон за адвокатурата сред професионалната общност

Тази дейност обслужва Основна цел 1: Отправяне на предложение за подобрения в съдебната система чрез изготвяне на законопроект на Закон за адвокатурата на РБългария и Специфична цел 1: Ефективна и реформирана адвокатура като основна част от съдебна система и под-цели: 4). да разработи законопроект на Закон за Адвокатурата, който да бъде внесен в Народното събрание за приемане, чрез съответните институции и/или способи за законодателна инициатива и Специфична цел 2: Възстановяване на доверието в адвокатурата за ефективна защита на гражданите и клиентите на съдебната система и следните под-цели:

  1. Получаване на обществена и медийна подкрепа за реформа, чрез популяризиране на концепцията и съответно на законопроекта;
  2. Модернизирана адвокатура като част от съдебната система чрез промяна в нагласите и манталитета вътре в адвокатската гилдия;
  3. Припознаване и обединяване около изготвения законопроект на нов Закон за адвокатурата в структурите на съдебната система и по-конкретно на адвокатите в България.

Кръглата маса за приемане от гилдията на законопроекта за Закон за адвокатурата ще се проведе в гр. София, през последния месец от изпълнение на проекта. Тази среща ще има силата на форум за приемане на изготвения законопроект на нов Закон за адвокатурата в структурите на съдебната система и по-конкретно на адвокатите в България. Ще бъдат поканени освен адвокати и представители на адвокатски и съдебни структури ( ВАдС, ВСС и др.) преподаватели и изтъкнати специалисти по правни науки, общественици, политици и лица с изявен статут в съдебната система. Ще се търси и широка обществена и медийна подкрепа.

На Кръглата маса ще бъдат специално поканени и народни представители и представители на Министерство на правосъдието.

Публикации в интернет медии 22.07.2022 - Публикация в ЛЕКС.БГ Публикация в ДеФАКТО Публикация в Mediapool ...
Публична среща – ”Кръгла маса” за представяне на окончателния проект на „Закон за Българската адвокатура” 20.07.2022 - На 19.07.22г. от 10.00ч. в ЦОА „Кръстю Цончев”, гр. София, Фондация Институт за право и правосъдие проведе публична среща - ”Кръгла маса” за представяне на окончателния проект на „Закон за Българската адвокатура”. ...
Фондация „Институт за право и правосъдие” ви кани на работни срещи за обсъждане на Концепция за нов Закон за адвокатурата, които ще се проведат при следния график по апелативни райони 06.04.2022 - УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Фондация „Институт за право и правосъдие” ви кани на работни срещи за обсъждане на Концепция за нов Закон за адвокатурата, които ще се проведат при следния график по апелативни райони: Апелативен Район Пловдив: Адвокатска колегия Пловдив, на 08.04.2022г. от 11ч. на адрес: бул. "Шести септември" № 152, ет. 3, офис 3-2Б, гр. Пловдив… ...
Публична встъпителна среща по проект Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена 27.05.2021 - Публична встъпителна среща по проект Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена  27 май 2021г. гр. Хасково, хотел „Ретро”   ...

Законопроект на Закон за българската адвокатура

Дейност 2: Разработване на сравнителен анализ за работата на адвокатурите от ЕС

Сравнителен анализ адвокатури на страни членки на ЕС

Дейност 3: КОНЦЕПЦИЯ ЗА НОВ ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА

Концепция за Нов Закон за адвокатурата

Дейност 4: Разработване на нормативен акт - законопроект на Закон за адвокатурата

Законопроект на Закон за българската адвокатура

Дейност 5: Съгласувателна политика и обсъждане сред професионалната общност
Доклади по Апелативни райони:

Доклад Апелативен район Пловдив 
Доклад Апелативен район София
Доклад Апелативен район Велико Търново
Доклад Апелативен район Варна
Доклад Апелативен район Бургас

Дейност 6: „Нормотворство, редакция и привеждане на законопроекта в съответната форма”

Проект на Закон за Българската адвокатура окончателен

Мотиви към законопроект на Закон за Българската адвокатура

Оценка на въздействие към законопроект на Закон за Българската адвокатура

Дейност 7: „Кръгла маса за приемане на проекта на нов Закон за адвокатурата сред професионалната общност”.

ПРОГРАМА

КРЪГЛА МАСА

19.07.2022г.

ЦОА „Кръстю Цончев”, гр. София, ул. Цар Калоян № 8, ет.4

Проект № BG05SFOP001-3.003-0135, с наименование „Българската адвокатура – силна и обновена”, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“.

09.45 – 10.00 ч. – Регистрация

10.00ч. – 11.30ч. – Панел 1:

  1. Представяне на резултатите от проект „Българската адвокатура – силна и обновена”;
  2. Представяне на законопроект на Закон за адвокатурата-Част 1;

11.30ч. – 11.45ч. – кафе пауза

11.45ч. – 13.15ч. - Представяне на законопроект на Закон за адвокатурата - Част 2;

13.15ч. – 13.30ч. – Заключителни дискусии.

Водещи: адв. Анели Чобанова и адв. Люба Манолова

Презентация